شیمی سه
نمونه سوال آنتالپی استاندارد سوختن
مثالمعادله ی ترموشیمیایی سوختن پروپان را نوشته و گرمای حاصل از سوختن آن را با سوختن اکتان مقایسه کنید .

C3H8(g)+ 5O2(g) __________>3CO2(g)+4H2O(g)+2220kj

M C8H18 > M C3H8  __________> ΔHo C8H18 > ΔHo C3H8  __________> ΔHo C8H18 > 2220 kj

 مثالمحاسبه کنید یک گرم متان ضمن سوختن گرمای بیشتری آزاد می کند یا یک گرم اتان ؟ ( آنتالپی استاندارد سوختن متان ۸۹۰kj- و اتان ۱۵۶۰kj- می باشد . )

? kj = 1g CH4 × 1mol CH4  /16 g CH4  × -890kj / 1mol CH4 = -55/6 kj

? kj = 1g C2H6 × 1mol C2H6  /30 g C2H6 × -1560kj / 1mol CH4 = -52 kj

یک گرم متان گرمای بیشتری آزاد میکند .


لينك | نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ساعت 22:50 PM توسط مرضیه (مدیر وبلاگ )|